ROGACH, V. V.; VOYTENKO, L. V.; SHCHERBATIUK, M. M.; KOSAKIVSKA, I. V.; ROGACH, T. I. Morphogenesis, pigment content, phytohormones and productivity of eggplants under the action of gibberellin and tebuconazole. Regulatory Mechanisms in Biosystems, v. 11, n. 1, p. 116-122, 27 Feb. 2020.