RYZHENKO, N. O.; BONDAR, O. I.; CHETVERYKOV, V. V.; FEDORENKO, Y. O. Polychlorinated biphenyls: Hazardous properties and environmentally sound management in Ukraine . Regulatory Mechanisms in Biosystems, v. 11, n. 1, p. 37-44, 4 Mar. 2020.