KOVALENKO, I. M.; KLYMENKO, G. O.; MELNIK, T. I.; YAROSHCHUK, R. A.; ZHERDETSKA, S. V.; SU, Y.; LYKHOLAT, O. A. Morphogenesis and vitality of seedlings of Ginkgo biloba in outdoor conditions . Regulatory Mechanisms in Biosystems, v. 11, n. 1, p. 22-28, 13 Feb. 2020.