ZAVHORODNIA, V. A.; ANDROSHCHUK, O. I.; KHARCHENKO, T. H.; KUDII, L. I.; KOVALENKO, S. O. Haemodynamic effects of hyperventilation on healthy men with different levels of autonomic tone. Regulatory Mechanisms in Biosystems, v. 11, n. 1, p. 13-21, 23 Jan. 2020.