TYMOSHOK, N. O.; KHARCHUK, M. S.; KAPLUNENKO, V. G.; BITYUTSKYY, V. S.; TSEKHMISTRENKO, S. I.; TSEKHMISTRENKO, O. S.; SPIVAK, M. Y.; Melnichenko–ě. –ú. Evaluation of effects of selenium nanoparticles on Bacillus subtilis . Regulatory Mechanisms in Biosystems, v. 10, n. 4, p. 544-552, 7 Nov. 2019.