LIESHCHOVA, M. A.; BRYGADYRENKO, V. V.; TISHKINA, N. M.; GAVRILIN, P. M.; BOHOMAZ, A. A. Impact of polyvinyl chloride, polystyrene, and polyethylene on the organism of mice . Regulatory Mechanisms in Biosystems, v. 10, n. 1, p. 50-55, 17 Mar. 2019.