KNYSH, O. V.; ISAYENKO, O. Y.; FALKO, O. V.; BABYCH, Y. M.; PROKOPYUK, V. Y.; PROKOPYUK, O. S.; POGORILA, M. S. Cellular metabolic activity as a marker of cytotoxicity and immunotropicity of probiotics’ derivatives. Regulatory Mechanisms in Biosystems, v. 9, n. 2, p. 223-228, 11 May 2018.