VOZHEHOVA, R. A.; FEDORCHUK, M. I.; LAVRYNENKO, Y. O.; KOKOVIKHIN, S. V.; LYKHOVYD, P. V.; BILIAIEVA, I. M.; NESTERCHUK, V. V. Effect of agrotechnological elements on milk thistle (Silynum marianum) productivity. Regulatory Mechanisms in Biosystems, v. 9, n. 2, p. 156-160, 29 Apr. 2018.