Yermolenko, S. V., Nedzvetsky, V. S., Gasso, V. Y., Spirina, V. A., Petrushevskyi, V. B., & Kyrychenko, V. V. (2022). Low doses of imidacloprid induce neurotoxic effects in adult marsh frogs: GFAP, NfL, and angiostatin as biomarkers . Regulatory Mechanisms in Biosystems, 13(4), 426-430. https://doi.org/10.15421/022256