ZhukorskyiО. М., TsereniukО. М., VashchenkoP. А., Khokhlov, A. M., Chereuta, Y. V., AkimovО. V., & Kryhina, N. V. (2022). The effect of the ryanodine receptor gene on the reproductive traits of Welsh sows . Regulatory Mechanisms in Biosystems, 13(4), 367-372. https://doi.org/10.15421/022248