Yevstafieva, V., Kryvoruchenko, D., Melnychuk, V., Nikiforova, O., Kone, M., & Barabolia, O. (2022). Efficacy of ultrasound in diagnosis of dirofilariasis in dogs caused by Dirofilaria immitis . Regulatory Mechanisms in Biosystems, 13(3), 281-286. https://doi.org/10.15421/022236