Lykholat, Y. V., Didur, O. O., Drehval, O. A., Khromykh, N. O., Sklyar, T. V., Lykholat, T. Y., Liashenko, O. V., & Kovalenko, I. M. (2022). Endophytic community of Chaenomeles speciosa fruits: Screening for biodiversity and antifungal activity . Regulatory Mechanisms in Biosystems, 13(2), 130-136. https://doi.org/10.15421/022218