Fylymonenko, V. P., Galuzinska, L. V., Kravchenko, G. B., Kravchenko, V. M., BryukhanovaТ. О., МaloshtanL. М., & Lytkin, D. V. (2022). Effectiveness of food concentrate phenolic compounds of apples in experimental membrane pathologies . Regulatory Mechanisms in Biosystems, 13(1), 67-72. https://doi.org/10.15421/022209