Borysevych, B. V., Dukhnytskyj, V. B., Tyshkivska, A. M., Tyshkivsky, M. Y., & Tyshkivska, N. V. (2021). Microscopic changes in the organs of broiler chickens with Ornithobacterium rhinotra-cheale infection . Regulatory Mechanisms in Biosystems, 12(1), 27-32. https://doi.org/10.15421/022105