Rogach, V. V., Voytenko, L. V., Shcherbatiuk, M. M., Kosakivska, I. V., & Rogach, T. I. (2020). Morphogenesis, pigment content, phytohormones and productivity of eggplants under the action of gibberellin and tebuconazole. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 11(1), 116-122. https://doi.org/10.15421/022017