Ryzhenko, N. O., Bondar, O. I., Chetverykov, V. V., & Fedorenko, Y. O. (2020). Polychlorinated biphenyls: Hazardous properties and environmentally sound management in Ukraine . Regulatory Mechanisms in Biosystems, 11(1), 37-44. https://doi.org/10.15421/022005