Lieshchova, M. A., Brygadyrenko, V. V., Tishkina, N. M., Gavrilin, P. M., & Bohomaz, A. A. (2019). Impact of polyvinyl chloride, polystyrene, and polyethylene on the organism of mice . Regulatory Mechanisms in Biosystems, 10(1), 50-55. https://doi.org/10.15421/021908