Knysh, O. V., Isayenko, O. Y., Falko, O. V., Babych, Y. M., Prokopyuk, V. Y., Prokopyuk, O. S., & Pogorila, M. S. (2018). Cellular metabolic activity as a marker of cytotoxicity and immunotropicity of probiotics’ derivatives. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 9(2), 223-228. https://doi.org/10.15421/021833