(1)
Gutyj, B. V.; Martyshuk, T. V.; Parchenko, V. V.; Kaplaushenko, A. H.; Bushueva, I. V.; Hariv, I. I.; Bilash, Y. P.; Brygadyrenko, V. V.; Turko, Y. I.; Radzykhovskyi, M. L. Effect of Liposomal Drug Based on Interferon and Extract from Silybum Marianum on Antioxidative Status of Bulls Against the Background of Contamination of Fodders by Cadmium and Plumbum . Regul. Mech. Biosyst. 2022, 13, 419-425.