(1)
ZhukorskyiО. М.; TsereniukО. М.; VashchenkoP. А.; Khokhlov, A. M.; Chereuta, Y. V.; AkimovО. V.; Kryhina, N. V. The Effect of the Ryanodine Receptor Gene on the Reproductive Traits of Welsh Sows . Regul. Mech. Biosyst. 2022, 13, 367-372.