(1)
Yevstafieva, V.; Kryvoruchenko, D.; Melnychuk, V.; Nikiforova, O.; Kone, M.; Barabolia, O. Efficacy of Ultrasound in Diagnosis of Dirofilariasis in Dogs Caused by Dirofilaria Immitis . Regul. Mech. Biosyst. 2022, 13, 281-286.