(1)
Lykholat, Y. V.; Didur, O. O.; Drehval, O. A.; Khromykh, N. O.; Sklyar, T. V.; Lykholat, T. Y.; Liashenko, O. V.; Kovalenko, I. M. Endophytic Community of Chaenomeles Speciosa Fruits: Screening for Biodiversity and Antifungal Activity . Regul. Mech. Biosyst. 2022, 13, 130-136.