(1)
Honcharov, S. L.; Soroka, N. M.; Halat, M. V.; Dubovyi, A. I.; Zhurenko, V. V.; Halushko, I. A. Distribution of the Nematodes of the Genus Eustrongylides (Nematoda, Dioctophymatidae) in the World . Regul. Mech. Biosyst. 2022, 13, 73-79.