(1)
Fylymonenko, V. P.; Galuzinska, L. V.; Kravchenko, G. B.; Kravchenko, V. M.; BryukhanovaТ. О.; МaloshtanL. М.; Lytkin, D. V. Effectiveness of Food Concentrate Phenolic Compounds of Apples in Experimental Membrane Pathologies . Regul. Mech. Biosyst. 2022, 13, 67-72.