(1)
Horiuk, Y. V.; Kukhtyn, M. D.; Horiuk, V. V.; Sytnik, V. A.; Dashkovskyy, O. O. Effect of Phage SAvB14 Combined With Antibiotics on Staphylococcus Aureus Variant Bovis . Regul. Mech. Biosyst. 2021, 12, 531-536.