(1)
Borysevych, B. V.; Dukhnytskyj, V. B.; Tyshkivska, A. M.; Tyshkivsky, M. Y.; Tyshkivska, N. V. Microscopic Changes in the Organs of Broiler Chickens With Ornithobacterium Rhinotra-Cheale Infection . Regul. Mech. Biosyst. 2021, 12, 27-32.