(1)
Rogach, V. V.; Voytenko, L. V.; Shcherbatiuk, M. M.; Kosakivska, I. V.; Rogach, T. I. Morphogenesis, Pigment Content, Phytohormones and Productivity of Eggplants under the Action of Gibberellin and Tebuconazole. Regul. Mech. Biosyst. 2020, 11, 116-122.