(1)
Ryzhenko, N. O.; Bondar, O. I.; Chetverykov, V. V.; Fedorenko, Y. O. Polychlorinated Biphenyls: Hazardous Properties and Environmentally Sound Management in Ukraine . Regul. Mech. Biosyst. 2020, 11, 37-44.