(1)
Kovalenko, I. M.; Klymenko, G. O.; Melnik, T. I.; Yaroshchuk, R. A.; Zherdetska, S. V.; Su, Y.; Lykholat, O. A. Morphogenesis and Vitality of Seedlings of Ginkgo Biloba in Outdoor Conditions . Regul. Mech. Biosyst. 2020, 11, 22-28.