(1)
Lieshchova, M. A.; Brygadyrenko, V. V.; Tishkina, N. M.; Gavrilin, P. M.; Bohomaz, A. A. Impact of Polyvinyl Chloride, Polystyrene, and Polyethylene on the Organism of Mice . Regul. Mech. Biosyst. 2019, 10, 50-55.