(1)
Vozhehova, R. A.; Fedorchuk, M. I.; Lavrynenko, Y. O.; Kokovikhin, S. V.; Lykhovyd, P. V.; Biliaieva, I. M.; Nesterchuk, V. V. Effect of Agrotechnological Elements on Milk Thistle (Silynum Marianum) Productivity. Regul. Mech. Biosyst. 2018, 9, 156-160.