[1]
Yermolenko, S.V., Nedzvetsky, V.S., Gasso, V.Y., Spirina, V.A., Petrushevskyi, V.B. and Kyrychenko, V.V. 2022. Low doses of imidacloprid induce neurotoxic effects in adult marsh frogs: GFAP, NfL, and angiostatin as biomarkers . Regulatory Mechanisms in Biosystems. 13, 4 (Nov. 2022), 426-430. DOI:https://doi.org/10.15421/022256.