[1]
ZhukorskyiО.М., TsereniukО.М., VashchenkoP.А., Khokhlov, A.M., Chereuta, Y.V., AkimovО.V. and Kryhina, N.V. 2022. The effect of the ryanodine receptor gene on the reproductive traits of Welsh sows . Regulatory Mechanisms in Biosystems. 13, 4 (Nov. 2022), 367-372. DOI:https://doi.org/10.15421/022248.