[1]
Lykholat, Y.V., Didur, O.O., Drehval, O.A., Khromykh, N.O., Sklyar, T.V., Lykholat, T.Y., Liashenko, O.V. and Kovalenko, I.M. 2022. Endophytic community of Chaenomeles speciosa fruits: Screening for biodiversity and antifungal activity . Regulatory Mechanisms in Biosystems. 13, 2 (May 2022), 130-136. DOI:https://doi.org/10.15421/022218.