[1]
Borysevych, B.V., Dukhnytskyj, V.B., Tyshkivska, A.M., Tyshkivsky, M.Y. and Tyshkivska, N.V. 2021. Microscopic changes in the organs of broiler chickens with Ornithobacterium rhinotra-cheale infection . Regulatory Mechanisms in Biosystems. 12, 1 (Feb. 2021), 27-32. DOI:https://doi.org/10.15421/022105.