[1]
Ryzhenko, N.O., Bondar, O.I., Chetverykov, V.V. and Fedorenko, Y.O. 2020. Polychlorinated biphenyls: Hazardous properties and environmentally sound management in Ukraine . Regulatory Mechanisms in Biosystems. 11, 1 (Mar. 2020), 37-44. DOI:https://doi.org/10.15421/022005.