[1]
Kovalenko, I.M., Klymenko, G.O., Melnik, T.I., Yaroshchuk, R.A., Zherdetska, S.V., Su, Y. and Lykholat, O.A. 2020. Morphogenesis and vitality of seedlings of Ginkgo biloba in outdoor conditions . Regulatory Mechanisms in Biosystems. 11, 1 (Feb. 2020), 22-28. DOI:https://doi.org/10.15421/022003.