[1]
Zavhorodnia, V.A., Androshchuk, O.I., Kharchenko, T.H., Kudii, L.I. and Kovalenko, S.O. 2020. Haemodynamic effects of hyperventilation on healthy men with different levels of autonomic tone. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 11, 1 (Jan. 2020), 13-21. DOI:https://doi.org/10.15421/022002.