[1]
Lieshchova, M.A., Brygadyrenko, V.V., Tishkina, N.M., Gavrilin, P.M. and Bohomaz, A.A. 2019. Impact of polyvinyl chloride, polystyrene, and polyethylene on the organism of mice . Regulatory Mechanisms in Biosystems. 10, 1 (Mar. 2019), 50-55. DOI:https://doi.org/10.15421/021908.