[1]
Tsekhmistrenko, S.I., Bityutskyy, V.S., Tsekhmistrenko, O.S., Polishchuk, V.M., Polishchuk, S.A., Ponomarenko, N.V., Melnychenko, Y.O. and Spivak, M.Y. 2018. Enzyme-like activity of nanomaterials. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 9, 3 (Jul. 2018), 469-476. DOI:https://doi.org/10.15421/021870.