[1]
Vozhehova, R.A., Fedorchuk, M.I., Lavrynenko, Y.O., Kokovikhin, S.V., Lykhovyd, P.V., Biliaieva, I.M. and Nesterchuk, V.V. 2018. Effect of agrotechnological elements on milk thistle (Silynum marianum) productivity. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 9, 2 (Apr. 2018), 156-160. DOI:https://doi.org/10.15421/021823.