Moyseyenko, Valentyna

Prof. V. O. Moyseyenko, D. Sc., Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine;

Scopus ID: 6602639307

ResearchGate: Account 

Google Scholar: Account