Krashevska, Valentyna

As. Prof., V. Krashevska, Ph. D., J. F. Blumenbach Institute of Zoology and Anthropology, University of Goettingen, Goettingen, Germany;

Scopus ID: 21739845400

Contacts: vkrashe@gwdg.de